โรงเรียนพิชัย หมู่ที่ 3 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
โทรศัพท์ 055-421406 โทรสาร 055-421406
Copy right by Faculty of Law. All right reserved, Best view solution is 1024 x 768